دریچه سقفی

دریچه سقفی با انتقال بهتر جریان هوا ، توزیع مناسب هوا در تمام جهات و کنترل هوادهی با استفاده از دمپر از پر کاربردترین دریچه برای سیستم های هواساز می باشد .
مدلهای دریچه سقفی
دریچه سقفی چهار طرفه
دریچه سقفی سه طرفه
دریچه سقفی دو طرفه