دریچه خطی

دریچه های خطی برای تامین هوای تازه و توزیع مناسب هوا در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که عمده کاربرد این دریچه برای هوای رفت فن کویل و داکت اسپلیت های می باشد .
پخش هوا به صورت مستقیم یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه
مکان استفاده از دمپر جهت کنترل هوا دهی.
جهت مصاف گرمایش برای دمش مکش هوا.

مدلهای دریچه خطی
1 – دریچه خطی صاف
2 – دریچ خطی زاویه دار
3 – دریچه خطی دو طرفه چپ و راست
4 – دریچه خطی سه طرفه