دریچه های مشبک

دریچه مشبک دارای سطح مفید بالا و در نیتچجه افت فشار پایین است و چهت توزیع بهتر هوا ، مکش هوا ، تخلیه و برگتش هوا و در مواردی جهت رفت هوا استفاده می شود .
مدلهای دریچه های مشبک
1- دریچه مشبک صاف ( بادمپر و بدو دمپر )
2 – درچه مشبک دو طرفه
3 – دریچه مشبک 45 درجه