دریچه های دیواری

کاربر دریچه های دیواری در چهت هو و رفت و برگشت برای محیط می باشد .
قابلیت مصرف دیچهای دیواری در مکانهای اداری و خانگی .
طول پرتاب نسبتا بلند 2/3 طول اطاق
محل نصب در دیوار با پیشانی سقف کاذب

مدلهای دریچه دیواری

1 – دریچه دیواری دیواری رفت .
2 – دریچه دیواری قوس به داخل در طول
3- دیواری قوس به بیرون در طول
4- دیچه دیواری قوس به داخل در عرض